I. ALGEMEEN

1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopcontracten die tussen PROFIT (de verkoper) en de klant-koper (de Klant) worden gesloten. De algemene verkoopvoorwaarden vormen samen met eventuele bijzondere voorwaarden, evenals, waar van toepassing en voor zover deze werden opgesteld, de door PROFIT opgestelde offerte (de Offerte), het contractueel kader tussen PROFIT en de Klant (de Overeenkomst). De Klant kan niet eenzijdig of stilzwijgend van de Overeenkomst afwijken, op welke wijze ook (o.a. door een loutere gedraging). Door het plaatsen van een bestelling en/of het afsluiten van een overeenkomst met PROFIT verklaart de Klant dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en zonder voorbehoud aanvaard. Iedere clausule die in strijd is met deze algemene voorwaarden, wordt niet aanvaard. Deze Overeenkomst (met inbegrip van de algemene voorwaarden) heeft voorrang op de eventuele toepassing van de (koop)voorwaarden van de Klant, die hierbij uitdrukkelijk worden uitgesloten. PROFIT levert immers de kenmerkende prestatie, waardoor enkel deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen verkoper en Klant. Andersluidende voorwaarden of overeenkomsten zijn slechts geldig na schriftelijke aanvaarding door beide partijen. De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge afspraken, contracten, voorstellen verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp, zoals omschreven in de Overeenkomst, en die vroeger tussen de partijen werden gemaakt. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden, eventuele bijzondere voorwaarden en, waar van toepassing en voor zover deze werden opgesteld, de Offerte, bepalingen in de Offerte voorrang hebben op tegenstrijdige bepalingen in de bijzondere voorwaarden, en bepalingen in de bijzondere voorwaarden voorrang hebben op tegenstrijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden. PROFIT behoudt zich het recht voor om te allen tijde de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen. De Klant wordt van deze wijziging schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij ontstentenis van reactie van de Klant binnen de vijftien (15) kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving wordt de Klant geacht de wijzigingen integraal en onherroepelijk aanvaard te hebben.

2. Elke verkoop is onderworpen aan onze schriftelijke bevestiging van de door de Klant geplaatste bestelling; in het tegengestelde geval wordt het verkoopcontract als ongeldig beschouwd. Ingeval de Klant een fout maakt bij het opstellen van een bestelling of wanneer de productnummers, prijzen of verkoopvoorwaarden door PROFIT worden gewijzigd, moet de bevestiging van de bestelling de nodige wijzigingen als gevolg van die fouten of wijzigingen bevatten. De Klant moet de door PROFIT afgeleverde bevestiging van de bestelling controleren. Bij ontvangst van de bevestiging van de bestelling kan de Klant de bestelling binnen 24 uur annuleren, maar enkel indien de bevestiging niet overeenkomt met de oorspronkelijk door de Klant geplaatste bestelling. Andere verzoeken om een bestelling te wijzigen of te annuleren worden niet aanvaard. Deze bevestiging bepaalt de wederzijdse rechten en plichten betreffende onder andere de levering. De levering is strikt beperkt tot de Goederen die in de bevestiging van de bestelling worden beschreven. Elke afwijking moet schriftelijk bevestigd worden. De Klant aanvaardt alle kosten ten gevolge van alle wijzigingen of annulaties waarom na het afsluiten van de overeenkomst wordt verzocht.

3. PROFIT is niet verplicht bestellingen te aanvaarden noch reeds gesloten overeenkomsten te respecteren in alle gevallen van Overmacht, productiestop, productievermindering, staking, schade aan de productie-installaties, geen of laattijdige levering door onze leveranciers, maatregelen van de overheid en andere onvoorziene omstandigheden van gelijke aard alsook alle gevolgen van dergelijke gebeurtenissen en toestanden. Het niet aanvaarden van bestellingen of niet respecteren van bestaande overeenkomsten als gevolg van de hierboven beschreven omstandigheden geven de Klant geen recht (i) tot annulering van enige bestelling of (ii) tot weigering van ontvangst of betaling van de Goederen en/of prestaties of (iii) op enige vorm van financiële of commerciële schadevergoeding. Onder Overmacht wordt begrepen, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, betoging, defecten, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde economische omstandigheden, vandalisme, buitengewone weersomstandigheden, wanneer een noodzakelijke vergunning of inschrijving wordt ingetrokken of niet wordt verlengd en alle omstandigheden die buiten de wil van PROFIT de normale gang van zaken verstoren.

4. De prijzen en alle gegevens m.b.t. leveringstermijnen alsook alle overige informatie opgenomen in onze catalogussen, prospectussen, tarieven en aanverwante verkoopdocumentatie zijn louter indicatief en binden PROFIT niet. PROFIT behoudt zich het recht voor ze op elk moment en zonder voorafgaandelijk bericht te wijzigen behalve in geval van een technisch dossier dat deel uitmaakt van een verkoopcontract. Alle aangeboden Goederen mogen door PROFIT gewijzigd worden op voorwaarde dat zij de met de Klant overeengekomen prestaties kunnen leveren.

5. Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst met de Klant blijven alle bestekken, plannen, schetsen en algemeen alle technische documenten die, op welke wijze ook, aan de Klant ter beschikking werden gesteld, eigendom van PROFIT en mogen niet worden gereproduceerd of aan derden kenbaar gemaakt. Ingeval een verkoop niet wordt afgesloten, dienen voornoemde gegevens onmiddellijk op eerste verzoek van PROFIT te worden terugbezorgd.

6. Het verzuim of uitstel van PROFIT in het (gedeeltelijk) handhaven van een bepaling van de Overeenkomst kan niet gezien worden als een afstand van eender welke van zijn rechten op grond van de Overeenkomst, nu of in de toekomst.

7. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is terug te vinden op de website www.profittings.eu of op eenvoudig verzoek per post of e-mail te verkrijgen.

II. OFFERTES

1. Al onze aanbiedingen, offertes en prijsopgaven gelden onder voorbehoud en zijn vrijblijvend. Offertes zijn kosteloos en gelden voor het geheel. Aangeboden prijzen worden gedurende dertig (30) kalenderdagen gewaarborgd. Offertes betreffen slechts een voorstel van PROFIT en binden PROFIT niet, ook niet na aanvaarding door de Klant. Enkel de schriftelijke aanvaarding van de bestelling door PROFIT doet de Overeenkomst ontstaan.

2. PROFIT gaat ervan uit dat de informatie, tekeningen en overige door de Klant verstrekte gegevens correct zijn en mag deze dan ook als basis voor haar Offerte gebruiken. Indien de Klant een bestelling plaatst door zelf referenties van PROFIT te citeren, gaat PROFIT er van uit dat deze met de effectief gewenste Goederen overeenstemmen.

3. Afbeeldingen, afmetingen, capaciteiten, gewichten, beschrijving van uitrusting en opties en overige aanduidingen van de producten, prijslijsten, aanbiedingen opgenomen in de catalogus van PROFIT of op de website van PROFIT of demonstratiemodellen zijn weliswaar zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar zijn slechts benaderend en louter informatief en worden enkel ten titel van vrijblijvende inlichting gegeven.

III. VOORWERP

1. Het voorwerp van de Overeenkomst wordt uitdrukkelijk omschreven en omvat de uitdrukkelijk beschreven apparatuur, toebehoren, hulpstukken, onderdelen, onderhouds- en/of hersteldiensten en installatie. Het voorwerp wordt hierna, afhankelijk van de specifieke context, aangeduid als “Goederen”.

III. VOORWERP

1. Het voorwerp van de Overeenkomst wordt uitdrukkelijk omschreven en omvat de uitdrukkelijk beschreven apparatuur, toebehoren, hulpstukken, onderdelen, onderhouds- en/of hersteldiensten en installatie. Het voorwerp wordt hierna, afhankelijk van de specifieke context, aangeduid als “Goederen”.

2. De Klant is volledig aansprakelijk voor de keuze van de Goederen. De Goederen zijn standaardgoederen welke niet specifiek voor de behoeften van de Klant gecreëerd werd, of goederen die PROFIT op vraag van de Klant aan door de Klant omschreven specificaties aanpaste. PROFIT heeft geen enkele aansprakelijkheid indien mocht blijken dat de Goederen niet aan de specifieke behoeften en het beoogde doel en gebruik van de Klant beantwoorden, wanneer de Goederen aan de door de Klant omschreven specificaties beantwoorden.

3. De Klant erkent dat PROFIT of een van diens verbonden vennootschappen de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de Goederen en de naam en het logo waaronder zij door PROFIT verstrekt worden en verbindt er zich toe om hierop geen enkele aanspraak te maken.

IV. PRIJZEN

1. Onze prijzen zijn aangeduid in euro, exclusief btw. PROFIT is verplicht enkel de meest recente prijzen tot op heden te respecteren. De prijslijst die ter beschikking wordt gesteld van de Klanten, is gebaseerd op een maximale betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

2. Onze prijzen zijn vastgesteld op basis van de gangbare prijzen op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. Indien er na afsluiting van de overeenkomst onvoorziene kosten optreden, behoudt PROFIT zich het recht voor om de prijzen aan te passen in het kader van de gewijzigde omstandigheden en zonder bijkomende winst aan te rekenen.

3. Onze prijzen zijn exclusief btw en zijn vastgesteld op basis van levering af fabriek of magazijn. Verpakking, transport, eventuele verzekeringen, taksen en douanerechten zijn niet inbegrepen en zijn bijgevolg ten laste van de Klant.

V. LEVERINGEN EN TRANSPORT

1. Onze Goederen worden verzonden en getransporteerd op risico van de Klant; voor de verzending wordt het risico overgedragen aan de Klant bij aflevering van de Goederen aan de vervoerder, expediteur of andere aangewende persoon. Dat geldt ook wanneer in specifieke gevallen franco levering is overeengekomen. Indien de verzending vertraging oploopt door omstandigheden waarvoor de Klant verantwoordelijk is, wordt het risico aan de Klant overgedragen op de dag waarop de Goederen klaar zijn voor verzending. Ingeval PROFIT de verzendings- of vervoerswijze of de koerier kiest, is PROFIT enkel aansprakelijk voor grove nalatigheid met betrekking tot die keuze.

2. PROFIT kan de bevestiging van de bestelling gebruiken om de Klant te informeren over de leveringstermijn van de bestelde Goederen. PROFIT zal alles in het werk stellen om de leveringstermijnen te respecteren; de informatie over de leveringstermijnen is echter louter indicatief en PROFIT kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van laattijdige levering.

3. Overschrijding van de aangegeven leveringstermijn geeft de Klant geen recht (i) tot annulering van zijn bestelling of (ii) tot weigering van ontvangst of betaling van de Goederen en/of prestaties, of (iii) op enige vorm van financiële of commerciële schadevergoeding.

4. Een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn neemt slechts een aanvang nadat PROFIT in het bezit is gesteld van alle inlichtingen en documenten die voor het uitvoeren van de levering vereist zijn.

5. Ingeval PROFIT zich toch uitdrukkelijk en schriftelijk tot schadevergoeding bij laattijdige levering zou verbonden hebben in de Overeenkomst, is deze schadevergoeding enkel verschuldigd indien de Klant PROFIT per aangetekende brief, binnen de dwingende termijn van vijf (5) kalenderdagen vanaf het verstrijken van de leveringstermijn, in gebreke heeft gesteld wegens overschrijding van de leveringstermijn met als bijlage een bewijs van de geleden schade. PROFIT zal evenwel niet tot schadevergoeding zijn gehouden indien de laattijdige levering het gevolg is van Overmacht, of te wijten is aan de Klant. In dit laatste geval is de Klant gehouden tot vergoeding van de geleden schade en kosten. In alle geval is de eventuele schadevergoeding wegens laattijdige levering steeds beperkt tot 0,5 % van de koopprijs per volledige week van laattijdige levering volgend op de 21ste werkdag van de leveringsdatum, met een maximaal bedrag van 5% van de koopprijs.

6. De Klant kan bestelde Goederen niet weigeren tenzij (i) de geleverde Goederen niet overeenstemmen met de bevestiging van de bestelling of (ii) er een belangrijk gebrek aan de geleverde Goederen wordt vastgesteld. Indien de Klant weigert een bestelling te aanvaarden, worden de Goederen op kosten en voor risico van de Klant opgeslagen.

7. Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst met de Klant, worden geleverde Goederen niet teruggenomen. Ingeval PROFIT aanvaardt om Goederen terug te nemen, heeft PROFIT het recht een bedrag te factureren in verhouding tot de waarde en de staat van de Goederen op het moment van levering in zijn magazijn vermeerderd met alle eventuele directe en indirecte kosten. Indien de Klant eenzijdig overgaat tot terugzending van de Goederen, behoudt PROFIT zich het recht voor om de betreffende Goederen op kosten en voor risico van de Klant opnieuw te verzenden in de staat waarin zij zich bevinden.

VI. BETALINGSVOORWAARDEN

1. Behoudens andersluidende overeenkomst aanvaardt de Klant de betalingsvoorwaarden zoals aangegeven op de factuur. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde andersluidende overeenkomst zijn alle facturen netto te betalen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

2. De Klant kan in geen geval zijn eigen betalingsvoorwaarden of kortingen opleggen. De Klant kan geen enkel bezwaar laten gelden dat niet door PROFIT werd erkend teneinde uitstel van betaling of gehele of gedeeltelijke vereffening van invorderbare facturen te verkrijgen. De Klant is niet gerechtigd om betaling van het gefactureerde bedrag op te schorten en/of uit te stellen, noch om aan schuldvergelijking te doen ten opzichte van PROFIT, zelfs in het geval van eender welke klacht die verband zou houden met de (gedeeltelijke) uitvoering van de Overeenkomst en voor om het even welke reden ingesteld, met inbegrip van een gerechtelijke procedure. De Klant wordt bijgevolg nooit ontslagen van zijn plicht tot betalen van de Koopprijs binnen de overeengekomen termijn.

3. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldatum wordt er van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving een interest van 12% per jaar toegepast. Alle kosten die PROFIT oploopt voor de invordering van een nietbetaalde factuur zijn voor rekening van de Klant. Daarenboven worden alle invorderbare facturen die niet tijdig betaald zijn, vermeerderd met 10% als vergoeding voor de schade die PROFIT heeft geleden. PROFIT behoudt zich het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen.

4. Indien er in de financiële situatie van de Klant een materiële verslechtering optreedt of PROFIT omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de Klant aanzienlijk verminderen, dan heeft PROFIT het recht om al zijn tegoeden met behoud van alle rechten en niettegenstaande alle bestaande overeenkomsten onmiddellijk in te vorderen onafhankelijk van de vervaldagen. Bovendien heeft PROFIT het recht om alle lopende bestellingen te annuleren.

5. Ingeval PROFIT kennis neemt van enige omstandigheid die de financiële toestand van de Klant op substantiële wijze zou kunnen beïnvloeden, worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de Klant verschuldigd is aan de met PROFIT verbonden vennootschappen onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is.

6. Klachten betreffende facturen moeten door PROFIT ontvangen zijn binnen de 8 dagen na factuurdatum in de vorm van een uitvoerige en gemotiveerde aangetekende brief. Na deze termijn worden de facturen geacht te zijn aanvaard. Klachten kunnen betaling door de Klant niet opschorten.

VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD – RISICO-OVERDRACHT

1. Niettegenstaande artikel 1583 van het Belgische Burgerlijk Wetboek blijven alle Goederen exclusieve eigendom van PROFIT tot de factuur of andere vorderingen uit openstaande rekeningen integraal vereffend zijn. Elke Klant is ertoe gehouden deze algemene voorwaarden tegenstelbaar te maken aan zijn eigen contractanten die er zich aldus t.o.v. PROFIT toe verbinden geen andere rechten of verbintenissen te doen gelden dan deze vermeld in deze voorwaarden.

2. De Klant moet zorg dragen voor de Goederen vanaf de levering. Vanaf dan is hij verantwoordelijk voor elke schade of verlies. Het risico gaat over op de Klant vanaf het moment van levering, ongeacht enige overdracht van eigendom.

3. Indien de Klant enige contractuele verplichtingen van welke aard ook niet nakomt, zoals bv. het niet betalen van een verschuldigde factuur op de voorziene datum, heeft PROFIT het recht om de betreffende Goederen op te eisen.

VIII. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID – GARANTIE

1. PROFIT garandeert dat de verkochte Goederen overeenstemmen met de kenmerken die schriftelijk of in verifieerbare technische parameters gespecificeerd zijn. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor de geschiktheid van de door PROFIT verkochte Goederen met betrekking tot de toepassing ervan (systeemverantwoordelijkheid). Voor zover als PROFIT toepassingsadvies verleent, is de verantwoordelijkheid beperkt tot de aangeboden Goederen en hun gespecificeerde verifieerbare technische parameters of gespecificeerde eigenschappen (componentverantwoordelijkheid).

2. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de veiligheid van de verkochte Goederen in de Klantspecifieke toepassing.

3. De Klant moet elke levering controleren op volledigheid en schade aan de verpakking op het moment van de overdracht of ontvangst. Klachten dienen onmiddellijk en schriftelijk aan PROFIT te worden overgemaakt.

4. De Klant moet de Goederen onmiddellijk controleren en zichtbare gebreken meteen en schriftelijk melden aan PROFIT en dit als volgt: a. Indien de Klant van oordeel zou zijn dat het aan hem geleverde Goederen niet-conform met de bestelling is of door zichtbare gebreken is aangetast, dient de Klant hierover een schriftelijke klacht over te maken aan PROFIT uiterlijk binnen 24 uur na levering van de Goederen. Indien PROFIT na het verstrijken van deze termijn geen schriftelijke klacht van de Klant heeft ontvangen, wordt de Klant geacht de Goederen te hebben aanvaard. b. Verborgen gebreken dienen door de Klant binnen een termijn van vijf (5) werkdagen nadat de Klant deze gebreken heeft vastgesteld of normaliter had moeten vastgesteld hebben, per aangetekend schrijven aan PROFIT meegedeeld te worden en in ieder geval binnen een termijn van zes (6) maanden na de datum van levering van de Goederen.

5. Indien de verkochte Goederen worden geleverd in loten, wat een statistische kwaliteitsinspectie bij ontvangst volgens de gebruikelijk geldende beginselen vergemakkelijkt, moet die inspectie bij ontvangst worden uitgevoerd. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de inspectievoorwaarden en -criteria in de relevante standaarddocumenten van toepassing op de inspectie. Een lot dat op het moment van die inspectie wordt aanvaard, wordt geacht geen gebreken te hebben. PROFIT zal een bij de inspectie geweigerd lot vervangen wanneer het volledig aan PROFIT wordt teruggegeven. PROFIT behoudt zich het recht voor om, in overleg met de Klant, de defecte onderdelen van het geweigerde lot te vervangen door onderdelen zonder gebreken.

6. Behoudens hierboven anders bepaald, vervallen klachten van de Klant in ieder geval na 12 maanden na de leveringsdatum. Dat geldt niet wanneer de wet langere termijnen oplegt en in geval van kwaad opzet.

7. PROFIT is aansprakelijk voor grove nalatigheid. PROFIT is slechts aansprakelijk voor lichte nalatigheid indien daarbij substantiële contractuele verplichtingen worden geschonden die voortvloeien uit de aard van de overeenkomst of indien de schending een bedreiging vormt voor de uitvoering van het doel van de overeenkomst. In dat geval is een eventuele financiële vergoeding enkel beperkt tot de directe schade. Bovendien zijn, in geval van lichte nalatigheid, aanspraken op vergoeding door de Klant – voor om het even welke wettelijke reden – uitgesloten. PROFIT kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, zoals, doch niet beperkt tot verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Financiële vergoeding voor indirecte schade is bijgevolg uitgesloten. Indien PROFIT aansprakelijk wordt bevonden in overeenstemming met hetgeen in dit artikel beschreven, dan is het maximale bedrag van PROFIT’s aansprakelijkehid beperkt tot de koopprijs van de geleverde Goederen, BTW en kosten exclusief.

8. Zonder afbreuk te doen aan hetgeen hierboven: a) is PROFIT’s garantie beperkt tot de gratis vervanging of herstelling (naar keuze van PROFIT) door onze zorgen van de door ons erkende defecte Goederen. Dergelijke vervangingen of herstellingen hebben geen enkele verlenging van de garantieperiode tot gevolg. b) zijn transportkosten van vervangstukken ten laste van de Klant.

9. PROFIT dient de Klant niet te vrijwaren indien blijkt dat: a) De Klant of een derde herstellingen of wijzigingen heeft aangebracht aan de Goederen of geprobeerd heeft dit te doen; of b) De gebreken het gevolg zijn van verkeerd of abnormaal gebruik, zoals, onder meer, het gebruik van de Goederen voor andere doeleinden dan deze waarvoor het redelijkerwijs is bestemd, overmatige belasting, (ondeskundige) aanwending op een wijze die niet overeenstemt met de instructies voor correct gebruik, montage, onderhoud, installatie of gebruik dat niet conform is met de technische of veiligheidsnormen die van kracht zijn op de plaats waar de Goederen worden gebruikt; of c) De gebreken niet tijdig en op correcte wijze zijn gemeld aan PROFIT; of d) De bij de Goederen behorende en niet van PROFIT afkomstige documentatie, waaronder begrepen de gebruiks- of bedieningsvoorschriften, veiligheidssymbolen etc, onjuist en/of onvolledig is; of e) De Klant niet voldoet aan de verplichting tot registratie waaruit regelmatig onderhoud van de Goederen blijkt; of f) De Goederen gebruikt werden samen met accessoires of hulpstukken die niet als toebehoren bij de Goederen werden verkocht of geleverd, dan wel niet bedoeld zijn om samen met de Goederen gebruikt te worden.

10. Alle overige klachten of eisen tot schadevergoeding of compensatie, andere dan diegene die in dit artikel worden vermeld, worden uitgesloten, ongeacht de juridische of andere gronden waarop ze gebaseerd zijn.

11. Alle herstellingen ten gevolge van normale slijtage van de Goederen alsook ten gevolge van schade of ongevallen veroorzaakt door verwaarlozing, gebrek aan nazicht of onderhoud, oneigenlijk gebruik of incorrecte montage zijn niet gedekt door onze garantie.

12. Ingeval PROFIT contractueel aansprakelijk wordt gesteld wegens schending van zijn verplichtingen, zal de vergoeding als gevolg daarvan niet meer bedragen dan de waarde van de Goederen (excl. btw) die aanleiding geven tot schadevergoeding.

13. De Klant, die door derden aangesproken wordt ten gevolge van schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde Goederen, die door de Klant aan derden in enigerlei vorm werden geleverd, is in geen geval gerechtigd om een regresvordering in te stellen tegen PROFIT.

IX. OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Indien de Klant zich schuldig maakt aan een contractuele wanprestatie, heeft PROFIT het recht om de uitvoering van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst en die onder enige andere overeenkomst met de Klant onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten tot de Klant zijn verbintenissen is nagekomen, zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding.

2. Indien de Klant zich schuldig maakt aan een contractuele wanprestatie die de Klant niet herstelt binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van een ingebrekestelling, heeft PROFIT het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. De gehele of gedeeltelijke niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag of de datum waarop ze opeisbaar worden, zal altijd worden beschouwd als een contractuele wanprestatie.

3. Onverminderd hetgeen hierboven bepaald, heeft PROFIT het recht om de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen, indien na of voor het sluiten of begin van uitvoering van de Overeenkomst, PROFIT kennis neemt van enige omstandigheid die de financiële toestand van de Klant op substantiële wijze zou kunnen verslechten of indien het voor PROFIT duidelijk is dat de Klant zich schuldig zal maken aan een wezenlijke tekortkoming. PROFIT zal de Klant in voorkomend geval schriftelijk over haar beslissing informeren.

4. In de gevallen bedoeld in Art. IX.1 en IX.2 is de Klant aansprakelijk voor alle schade die PROFIT zou lijden.

X. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

1. Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren, kan PROFIT bepaalde persoonsgegevens van de Klant verzamelen. Deze persoonsgegevens kunnen door PROFIT gebruikt worden voor de uitvoering van deze overeenkomst, om de Klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten, voor statistische analyses en voor direct marketing.

2. De persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan businesspartners en organisaties waarmee PROFIT samenwerkt of die geïnteresseerd zijn in een mogelijke overname van of fusie met PROFIT, aan entiteiten van de groep waartoe PROFIT behoort of in elk geval van een wettelijke verplichting of een verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten.

3. PROFIT behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling op ieder moment aan te passen. De Klant kan zijn wettelijk recht op toegang, verbetering en verzet tegen het gebruik voor direct marketing kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-versokopie van zijn identiteitskaart, te richten aan PROFIT. Als het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel attest van woonplaats vereist.

4. Als de Klant in het kader van een overeenkomst met PROFIT aan PROFIT persoonsgegevens bezorgt, dan is de Klant de verantwoordelijke voor de verwerking van die persoonsgegevens en is PROFIT de verwerker ervan in de zin van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

5. Wijzigingen van contactgegevens zoals onder andere adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en/of belangrijke wijziging in de juridische vorm van de Klant moeten onmiddellijk door de Klant aan PROFIT worden meegedeeld. Indien de Klant dit verzuimt, kan PROFIT de kosten voor opzoekingswerk of foutief gestuurde zendingen verhalen op de Klant.

XI. VARIA

1. Bij geschillen met betrekking tot deze algemene verkoopvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Zij vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent. De toepassing van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. De nietige bepaling wordt in onderling overleg door de partijen zo vlug mogelijk vervangen door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte.

3. PROFIT heeft het recht om de overeenkomst te verbreken op kosten van de Klant in geval van faillissement, insolventie(procedures) of stopzetting van de activiteiten van de Klant, daarbij de bepalingen van artikel VI van deze Overeenkomst onverlet te laten.

4. Indien er een overeenkomst wordt gesloten tussen PROFIT en verschillende Klanten, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk ten opzichte van PROFIT.

5. PROFIT kan deze overeenkomst en haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder de voorafgaande toestemming van de Klant. De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst of een deel ervan aan een derde over te dragen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van PROFIT.

6. Anderstalige versies van deze overeenkomst zijn enkel ter informatie gegeven. De Nederlandstalige tekst is de enige rechtsgeldende.

7. Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door PROFIT van alle andere aan haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

The translation of this document in English is available on request. This translation is for reference only and it is not legally binding.

Contact us
to find our distributor in your region of sales or to become a partner. We look forward to fitting your needs!